Publications

#Contribute equally
Corresponding author

2023 Publications
Xiang Xi#, Bei Yan#, Linyun Yang#, Yan Meng, Zhen-Xiao Zhu, Jing-Ming Chen, Ziyao Wang, Peiheng Zhou, Perry Ping Shum, Yihao Yang, Hongsheng Chen, Subhaskar Mandal, Gui-Geng Liu, Baile Zhang, and Zhen Gao
“Topological antichiral surface states in a magnetic Weyl photonic crystal”
Nature Communications 14, 1991 [PDF]

2022 Publications
Gui-Geng Liu#, Zhen Gao#, Qiang Wang, Xiang Xi, Yuan-Hang Hu, Maoren Wang, Chengqi Liu, Xiao Lin, Longjiang Deng, Shengyuan A. Yang, Peiheng Zhou, Yihao Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Topological Chern vectors in three-dimensional photonic crystals”
Nature 609, 925–930 [PDF]

Linyun Yang#, Yin Wang#, Yan Meng, Zhenxiao Zhu, Xiang Xi, Bei Yan, Shuxin Lin, Jingming Chen, Bin-jie Shi, Yong Ge, Shou-qi Yuan, Hongsheng Chen, Hong-xiang Sun, Gui-Geng Liu, Yihao Yang, and Zhen Gao
“Observation of Dirac hierarchy in three-dimensional acoustic topological insulators”
Physical Review Letters 129, 125502 [PDF]
Editors’ Suggestion

Zhenxiao Zhu#, Zhen Gao#†, Gui-Geng Liu#, Yong Ge, Yin Wang, Xiang Xi, Bei Yan, Fujia Chen, Perry Ping Shum, Hong-xiang Sun, and Yihao Yang
“Observation of multiple rotons and multidirectional roton-like dispersion relations in acoustic metamaterials”
New Journal of Physics 24, 123019 [PDF]

Subhaskar Mandal, Gui-Geng Liu, and Baile Zhang
“Topology with memory in nonlinear driven-dissipative photonic lattices”
ACS Photonics 10(1), 147-154 [PDF]

Minggui Wei, Yuhong Xu, Guigeng Liu, Tong Wu, Wanyin Liu, Xiaoqiang Su, Quan Xu, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Jianqiang Gu, and Baile Zhang
“Extended metasurface spin functionalities from rotation of elements”
Advanced Optical Materials 10(24), 2201975 [PDF]

Hao Hu#, Song Han#, Yihao Yang#, Dongjue Liu, Haoran Xue, Gui-Geng Liu, Zheyu Cheng, Qi Jie Wang, Shuang Zhang, Baile Zhang, and Yu Luo
Observation of Topological Edge States in Thermal Diffusion
Advanced Materials 34(31), 2202257 [PDF]

2021 Publications
Yuhan Zhong#, Xiao Lin#, Jing Jiang, Yi Yang, Gui-Geng Liu, Haoran Xue, Tony LowHongsheng Chen, and Baile Zhang
“Toggling Near‐Field Directionality via Polarization Control of Surface Waves”
Laser & Photonics Reviews 15(4), 202000388 [PDF]

2020 Publications
Gui-Geng Liu#, Peiheng Zhou#, Yihao Yang, Haoran Xue, Xin Ren, Xiao Lin, Hong-xiang Sun, Lei Bi, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Observation of an unpaired photonic Dirac point”
Nature Communications 11, 1873 [PDF]

Gui-Geng Liu, Yihao Yang, Xin Ren, Haoran Xue, Xiao Lin, Yuan-Hang Hu, Hong-xiang Sun, Bo Peng, Peiheng Zhou, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Topological Anderson insulator in disordered photonic crystals”
Physical Review Letters 125, 133603 [PDF]
Featured in Physics & Editors’ Suggestion
Synopsis: Let Disorder Dictate Topology

Peiheng Zhou#, Gui-Geng Liu#, Xin Ren, Yihao Yang, Haoran Xue, Lei Bi, Longjiang Deng, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Photonic amorphous topological insulator”
Light: Science & Applications 9, 133 [PDF]

Peiheng Zhou, Gui-Geng Liu, Yihao Yang, Yuan-Hang Hu, Sulin Ma, Haoran Xue, Qiang Wang, Longjiang Deng, and Baile Zhang
“Observation of photonic antichiral edge states”
Physical Review Letters 125, 263603 [PDF]

2019 Publications
Haoran Xue, Yahui Yang, Guigeng Liu, Fei Gao, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Realization of an acoustic third-order topological insulator”
Physical Review Letters 122, 244301 [PDF]

2018 Publications
Gui-Geng Liu, Ke Wang, Yun-Han Lee, Dan Wang, Ping-Ping Li, Fangwang Gou, Yongnan Li, Chenghou Tu, Shin-Tson Wu, Hui-Tian Wang
“Measurement of the topological charge and index of vortex vector optical fields with a space-variant half-wave plate”
Optics Letters 43(4), 823-826 [PDF]

Dan Wang, Gui-Geng Liu, Jia-Qi Lü, Ping-Ping Li, Meng-Qiang Cai, Guan-Lin Zhang, Yongnan Li, Chenghou Tu, Hui-Tian Wang 
“Femtosecond polarization-structured optical field meets an anisotropic nonlinear medium”

Optics Express 26(21), 27726-27747  [PDF]

Dan Wang, Yue Pan, Jia-Qi Lü, Ping-Ping Li, Gui-Geng Liu, Meng-Qiang Cai, Yongnan Li, Chenghou Tu, Hui-Tian Wang
“Controlling optical field collapse by elliptical symmetry hybrid polarization structure”

Journal of the Optical Society of America B 35(10), 2373-2381 [PDF]

Ping-Ping Li, Meng-Qiang Cai, Jia-Qi Lü, Dan Wang, Gui-Geng Liu, Chenghou Tu, Yongnan Li, Hui-Tian Wang
“Unveiling of control on polarization of supercontinuum spectra based on ultrafast birefringence induced by filamentation”
Journal of the Optical Society of America B 35(11), 2916-2922 [PDF]

2017 Publications
Gui-Geng Liu, Yun-Han Lee, Yuge Huang, Zheyuan Zhu, Guanjun Tan, Meng-Qiang Cai, Ping-Ping Li, Dan Wang, Yongnan Li, Shuo Pang, Chenghou Tu, Shin-Tson Wu, Hui-Tian Wang
“Dielectric broadband meta-vector-polarizers based on nematic liquid crystal”
APL Photonics 2(12), 126102 [PDF]
Featured Paper
AIP NewsAdvance in Light Filtering Technology Has Implications for LCD Screens, Lasers and Beyond

Yun-Han Lee, Daniel Franklin, Fangwang Gou, Guigeng Liu, Fenglin Peng, Debashis Chanda, Shin-Tson Wu
“Two-photon polymerization enabled multi-layer liquid crystal phase modulator”
Scientific Reports 7(1), 16260 [PDF]

Yun-Han Lee, Guanjun Tan, Tao Zhan, Yishi Weng, Guigeng Liu, Fangwang Gou, Fenglin Peng, Nelson V Tabiryan, Sebastian Gauza, Shin-Tson Wu
“Recent progress in Pancharatnam–Berry phase optical elements and the applications for virtual/augmented realities”
Optical Data Processing and Storage 3(1), 79-88 [PDF]
Invited Review

2016 Publications
Ping-Ping Li, Meng-Qiang Cai, Jia-Qi Lü, Dan Wang, Gui-Geng Liu, Sheng-Xia Qian, Yongnan Li, Chenghou Tu, Hui-Tian Wang
“Control of femtosecond multi-filamentation in glass by designable patterned optical fields”
AIP Advances 6(12), 125103 [PDF]