Publications

#Contribute equally
Corresponding author

2022 Publications
Gui-Geng Liu#, Zhen Gao#, Qiang Wang, Xiang Xi, Yuan-Hang Hu, Maoren Wang, Chengqi Liu, Xiao Lin, Longjiang Deng, Shengyuan A. Yang, Peiheng Zhou, Yihao Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Topological Chern vectors in three-dimensional photonic crystals”
Nature
Accepted

Linyun Yang#, Yin Wang#, Yan Meng, Zhenxiao Zhu, Xiang Xi, Bei Yan, Shuxin Lin, Jingming Chen, Bin-jie Shi, Yong Ge, Shou-qi Yuan, Hongsheng Chen, Hong-xiang Sun, Gui-Geng Liu, Yihao Yang, and Zhen Gao
“Observation of Dirac hierarchy in three-dimensional acoustic topological insulators”
Physical Review Letters 129, 125502
Editors’ Suggestion

Hao Hu#, Song Han#, Yihao Yang#, Dongjue Liu, Haoran Xue, Gui-Geng Liu, Zheyu Cheng, Qi Jie Wang, Shuang Zhang, Baile Zhang, and Yu Luo
Observation of Topological Edge States in Thermal Diffusion
Advanced Materials 34(31), 2202257 [PDF]

2021 Publications
Yuhan Zhong#, Xiao Lin#, Jing Jiang, Yi Yang, Gui-Geng Liu, Haoran Xue, Tony LowHongsheng Chen, and Baile Zhang
“Toggling Near‐Field Directionality via Polarization Control of Surface Waves”
Laser & Photonics Reviews 15(4), 202000388 [PDF]

2020 Publications
Gui-Geng Liu#, Peiheng Zhou#, Yihao Yang, Haoran Xue, Xin Ren, Xiao Lin, Hong-xiang Sun, Lei Bi, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Observation of an unpaired photonic Dirac point”
Nature Communications 11, 1873 [PDF]

Gui-Geng Liu, Yihao Yang, Xin Ren, Haoran Xue, Xiao Lin, Yuan-Hang Hu, Hong-xiang Sun, Bo Peng, Peiheng Zhou, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Topological Anderson insulator in disordered photonic crystals”
Physical Review Letters 125, 133603 [PDF]
Featured in Physics & Editors’ Suggestion
Synopsis: Let Disorder Dictate Topology

Peiheng Zhou#, Gui-Geng Liu#, Xin Ren, Yihao Yang, Haoran Xue, Lei Bi, Longjiang Deng, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Photonic amorphous topological insulator”
Light: Science & Applications 9, 133 [PDF]

Peiheng Zhou, Gui-Geng Liu, Yihao Yang, Yuan-Hang Hu, Sulin Ma, Haoran Xue, Qiang Wang, Longjiang Deng, and Baile Zhang
“Observation of photonic antichiral edge states”
Physical Review Letters 125, 263603 [PDF]

2019 Publications
Haoran Xue, Yahui Yang, Guigeng Liu, Fei Gao, Yidong Chong, and Baile Zhang
“Realization of an acoustic third-order topological insulator”
Physical Review Letters 122, 244301 [PDF]

2018 Publications
Gui-Geng Liu, Ke Wang, Yun-Han Lee, Dan Wang, Ping-Ping Li, Fangwang Gou, Yongnan Li, Chenghou Tu, Shin-Tson Wu, Hui-Tian Wang
“Measurement of the topological charge and index of vortex vector optical fields with a space-variant half-wave plate”
Optics Letters 43(4), 823-826 [PDF]

Dan Wang, Gui-Geng Liu, Jia-Qi Lü, Ping-Ping Li, Meng-Qiang Cai, Guan-Lin Zhang, Yongnan Li, Chenghou Tu, Hui-Tian Wang 
“Femtosecond polarization-structured optical field meets an anisotropic nonlinear medium”

Optics Express 26(21), 27726-27747  [PDF]

Dan Wang, Yue Pan, Jia-Qi Lü, Ping-Ping Li, Gui-Geng Liu, Meng-Qiang Cai, Yongnan Li, Chenghou Tu, Hui-Tian Wang
“Controlling optical field collapse by elliptical symmetry hybrid polarization structure”

Journal of the Optical Society of America B 35(10), 2373-2381 [PDF]

Ping-Ping Li, Meng-Qiang Cai, Jia-Qi Lü, Dan Wang, Gui-Geng Liu, Chenghou Tu, Yongnan Li, Hui-Tian Wang
“Unveiling of control on polarization of supercontinuum spectra based on ultrafast birefringence induced by filamentation”
Journal of the Optical Society of America B 35(11), 2916-2922 [PDF]

2017 Publications
Gui-Geng Liu, Yun-Han Lee, Yuge Huang, Zheyuan Zhu, Guanjun Tan, Meng-Qiang Cai, Ping-Ping Li, Dan Wang, Yongnan Li, Shuo Pang, Chenghou Tu, Shin-Tson Wu, Hui-Tian Wang
“Dielectric broadband meta-vector-polarizers based on nematic liquid crystal”
APL Photonics 2(12), 126102 [PDF]
Featured Paper
AIP NewsAdvance in Light Filtering Technology Has Implications for LCD Screens, Lasers and Beyond

Yun-Han Lee, Daniel Franklin, Fangwang Gou, Guigeng Liu, Fenglin Peng, Debashis Chanda, Shin-Tson Wu
“Two-photon polymerization enabled multi-layer liquid crystal phase modulator”
Scientific Reports 7(1), 16260 [PDF]

Yun-Han Lee, Guanjun Tan, Tao Zhan, Yishi Weng, Guigeng Liu, Fangwang Gou, Fenglin Peng, Nelson V Tabiryan, Sebastian Gauza, Shin-Tson Wu
“Recent progress in Pancharatnam–Berry phase optical elements and the applications for virtual/augmented realities”
Optical Data Processing and Storage 3(1), 79-88 [PDF]
Invited Review

2016 Publications
Ping-Ping Li, Meng-Qiang Cai, Jia-Qi Lü, Dan Wang, Gui-Geng Liu, Sheng-Xia Qian, Yongnan Li, Chenghou Tu, Hui-Tian Wang
“Control of femtosecond multi-filamentation in glass by designable patterned optical fields”
AIP Advances 6(12), 125103 [PDF]